Projekty

  Projekty Erasmus + 

Projekt Erasmus+ Dziedzictwo dla przedsiębiorczości o numerze 2018-1-PL01-KA229-081408_1 realizowany jest w sektorze Edukacja Szkolna w ramach akcji KA229 Współpraca Szkół. Szkołą koordynującą partnerstwo jest XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Pozostałe szkoły są z Turcji, Grecji, Włoch i Hiszpanii. Projekt zaplanowany jest na 24 miesiące (1.10.2020 – 30.09.2022).

Strona projektu >>>

Priorytety projektu to kształcenie umiejętności z zakresu podstaw przedsiębiorczości oraz promowanie społecznych i edukacyjnych wartości dziedzictwa kulturowego.

Głównymi celami projektu są:

I. Rozwój organizacyjny szkół w kierunku podejmowania współpracy i realizowania projektów międzynarodowych.

II. Realizacja mobilności – krótkoterminowe wyjazdy młodzieży i pracowników (promowanie wartości włączenia, tolerancji, różnorodności językowej i kulturowej).

III. Promowanie inicjatyw i kształcenie przedsiębiorczości.

Uczestnicy projektu to uczniowie, nauczyciele oraz personel szkół, rodzice uczniów, inne miejscowe szkoły i lokalne władze, przedsiębiorcy działający w sektorze turystycznym oraz miejscowe izby turystyki i organizacje przedsiębiorców.

Krótkoterminowe wyjazdy uczniów – mobilności

Uczestnicy podczas mobilności biorą udział w kilkudniowych pobytach w szkołach i mieszkają u goszczących rodzin. Uczniowie goście (7 osób z każdego kraju) biorą udział we wszystkich działaniach i wycieczkach. Uczniowie gospodarze uczestniczą w części działań projektowych.

Każde spotkanie ma temat przewodni:

Polska C1 (marzec 2021) – Dziedzictwo przemysłowe (zasoby naturalne, zajęcia i zawody, założenia urbanistyczne, wzornictwo i wytwory rzemieślnicze).

Turcja C2 (maj 2021) – Dziedzictwo ludowe (rolnictwo, jedzenie, styl życia, tradycje i obyczaje, sztuka ludowa).

Grecja C3 (październik 2021) – Krajobraz kulturowy (architektura, zabytki historyczne, użytkowanie terenu, walory krajobrazowe).

Włochy C4 (marzec 2022) – Cyfrowe aspekty dziedzictwa kulturowego (zasoby cyfrowe, dokumentowanie zabytków kulturowych, światy wirtualne, wizualizacje, kopie dzieł).

Hiszpania C5 (maj 2022) – Masowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego (zagrożenia nadmiernego wykorzystania zasobów kultury, tłum, intensywny ruch, bezpieczeństwo, zanieczyszczenia).

Działania projektowe na terenie szkoły goszczącej obejmują prezentację oraz studium przypadku z obiektami z partnerskich krajów w tematyce spotkania, debatę dotyczącą różnych aspektów dziedzictwa kulturowego, praktyczne warsztaty wykorzystujące techniki z zakresu przedsiębiorczości i opracowanie całościowego projektu firmy.

Uczestnicy projektu biorą udział w wycieczkach do wybranych miejsc i zabytków dziedzictwa kulturowego, gdzie podejmują różne zadania, których celem jest poszukiwanie rozwiązań i pomysłów na nowe wykorzystanie zabytkowych budynków, dzieł rzemieślników i artystów, tradycji, walorów przyrodniczych i krajobrazowych miejsc.

Uczestnicy projektu biorą udział w spotkaniach z przedsiębiorcami, którzy działają w branży turystycznej i wykorzystują różne aspekty dziedzictwa kulturowego.

Korzyści z udziału w mobilności dla uczestników:

-wzrost umiejętności przedsiębiorczych i inicjatywy,

-wzrost świadomości wagi i złożoności dziedzictwa kulturowego,

-umiejętność współpracy w wielokulturowej i wielojęzycznej grupie rówieśniczej,

-wzrost tolerancji, otwartości, elastyczności i dostosowywania się do sytuacji,

-rozwój umiejętności miękkich (komunikacja, współpraca, kreatywność, dyscyplina, myślenie logiczne i gotowość do uczenia się),

-rozwój kompetencji językowych i komunikacyjno-informatycznych.

Mój mikroregion w makro-Europie. Europejczyk w zrestrukturyzowanej przestrzeni.

Zapraszamy do odwiedzenia:

 

Koordynatorzy:

Monika Bartos
Adam Jończyk

O PROJEKCIE

Zadaniem naszego projektu jest ułatwienie młodzieży wejścia na rynek pracy poprzez rozpoznanie potrzeb rynku pracy w skali lokalnej i europejskiej, a także nabycie niezbędnych w dzisiejszym zglobalizowanym świecie umiejętności językowych i informatyczno-technologicznych, jak również kompetencji miękkich sprzyjających zatrudnieniu i przedsiębiorczości.

Poza wyjazdami do krajów partnerskich (Hiszpania, Łotwa, Rumunia, Włochy), działania obejmują warsztaty kształtujące umiejętności miękkie poszukiwane przez pracodawców. Zadaniem uczestników jest również zbadanie uwarunkowań lokalnego rynku pracy. Na podstawie uzyskanych informacji powstały filmy i mapy. Kolejnym zadaniem jest zapoznanie się z technikami negocjacji, prezentacji, oraz twórczego rozwiązywania problemów. Uczestnicy przygotowują również biznesplany oraz gry symulujące rozwój przedsiębiorstwa, które zostaną wykorzystane do opracowania gry multimedialnej . W ramach przygotowań do wyjazdów zagranicznych odbywają się zajęcia i warsztaty dotyczące makro i mikroekonomii oraz ćwiczenia z języka angielskiego.

W projekcie powstają otwarte narzędzia edukacyjne dla nauczycieli pomagające przygotować młodzież do uczestnictwa w rynku pracy:

  1. Podręcznik zawierający scenariusze ćwiczeń kształtujących umiejętności miękkie – POBIERZ
  2. Gra komputerowa „Moja pierwsza firma” symulująca prowadzenie przedsiębiorstwa (online) – ZAGRAJ ONLINE
    Instrukcja do gry – POBIERZ 
  3. Mapy przedstawiające rynek pracy w Krakowie 1998-2016 –  POBIERZ
  4. Film w języku angielskim na temat przemian ekonomicznych w Krakowie w latach 1945-2016 – OBEJRZYJ

Wszystkie narzędzia można pobrać  TUTAJ  lub z bloga projektu: ZOBACZ

Więcej o otwartych narzędziach edukacyjnych możesz przeczytać TUTAJ

  

 Nasze wyjazdy zagraniczne:

Ryga na Łotwie 28.03-1.04.2017 >>

Craiova w Rumunii 22-28.10.2017 >>

Leganes w Hiszpanii 3-10.03.2018 >>

Aversa we Włoszech 22 – 28.10.2018 >>