Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności XI Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie

XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić  dostępność strony www.xilo.krakow.pl, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o  dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie. 

Data publikacji strony internetowej: 23.09.2020 r. 

Data ostatniej aktualizacji: 23.09.2020 r. 

Deklaracja dostępności 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności  cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

∙ Znaleźć można linki prowadzące do dokumentów pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze. 

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i ich poprawienie może być utrudnione. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 24.09.2020 r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot  publiczny. 

Skróty klawiaturowe 

Na stronach www.xilo.krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą kontaktową jest Marzena Krzysztoń marzena.krzyszton@xilokrakow.pl,
tel. 12 644 07 26.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony  internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za  pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego  cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno  zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz  sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą  alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób  przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie,  nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego  terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego  żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy  niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie  jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do  informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia  dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne  złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej  elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna 

Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoba odpowiedzialna za kontakt w sprawie niedostępności strony:
Jan Walas – jan.walas@xilokrakow.pl