Byli?my w telewizji!!! I w szufladzie!!!
Dodane przez mkrzyszton dnia 10/06/2017 18:16:08

08.06.17  grupa najbardziej zapalonych dziennikarek z kl. 2D uczestniczy?a w wycieczce po studiu TVN. Poznanawa?y?my  tajniki powstawania znanych seriali stacji TVN, zwiedzali?my plany filmowe produkcji: "Szko?a" i "Szpital". Obserwowa?y?my nagranie scen, sta?y?my tu? za kamer?! Potem by?y?my w studiu, w którym kr?cono programy typu tok-show.  Mog?y?my si? sprawdzi? w roli prowadz?cych oraz go?ci reality-show oraz dowiedzie? si?, jak wygl?da ?ycie aktora.
Nast?pnym etapem naszegoo wyj?cia by?o zwiedzanie wystawy „Szuflada Szymborskiej” w Pa?acu Szo?ayskich. Tu dowiedzia?y?my si? wiele  interesuj?cych informacji z ?ycia pisark,i m. In. mogli?my pozna?  pasje i zainteresowania s?ynnej Noblistki oraz zatelefonowa? do Niej i us?ysze? Jej g?os. Przedmioty z jej domu, upublicznione na wystawie, daj? mo?liwo?? g??bszego poznania artystki. W otoczeniu przedmiotów z mieszkania wielkiej poetki czyta?y?my Jej poezj?.
Ostatnim punktem zwiedzania by? spacer po Krakowie. Obesz?y?my Planty i umiemy ju? nazwa? ka?dy ko?ció? w ich obr?bie. Polecamy! Zdj?cia w galerii >>