Matura ustna

Matura ustna

25 maja mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej
Dotyczy to tylko osób, które:

  1. w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są zobowiązane przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
  2. są zobowiązane przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Zdający w terminie do 25 maja 2020 r., przekazują informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończyli, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Informacja ta może zostać przekazana drogą elektroniczną (oke@oke.krakow.pl) albo faksem pod numer 12 6832 100